Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: koutsop@cti.gr

Τηλ.: 2610 960383


Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π442_28-06-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 5) Β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000082
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Έναρξη:29-06-2016
Λήξη:13-07-2016
Π442_28-06-2016_ΩΣ4446941Δ-ΥΒΚ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π441_28-06-2016)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑ))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Skiff: Skills for Future Farmers
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑ))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Skiff: Skills for Future Farmers
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Skiff: Skills for Future Farmers» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Erasmus+, αρ. σύμβασης 2015-1-EL01-KA202-013970 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (Intellectual Outputs): Ο1: E-training web based platform O2: Mobile app for Android and IOS Ο3: E-commerce generic platform
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Έναρξη:28-06-2016
Λήξη:12-07-2016
Π441_28-06-2016_6ΟΥΥ46941Δ-ΒΥ9.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π436_24-06-2016)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SMART ENERGY GRIDS) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: «VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ • ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SMART ENERGY GRIDS) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids). (Project Grant agreement no. 619547). (Έναρξη: 1/2/2014 - Λήξη: 31/1/2017) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ): ΠΕ1 – Διαχείριση του έργου, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Αξιολόγηση ποιότητας όλων των τεχνικών αναφορών του έργου (reports) και υποστήριξη της ομάδας έργου κατά την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση • Αξιολόγηση ορθής λειτουργίας και ανάλυση τελικών αποτελεσμάτων όλων των υποσυστημάτων του VIMSEN (S/W prototypes) σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου ΠΕ7 – Αξιολόγηση της ενοποιημένης VIMSEN πλατφόρμας, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων του υποσυστήματος διαχείρισης πληροφοριών και λήψης αποφάσεων του VIMSEN • Ανάπτυξη λογισμικού για την ενοποίηση των αλγορίθμων λήψης αποφάσεων στο ολοκληρωμένο σύστημα του VIMSEN ΠΕ8 - Επιχειρηματικά μοντέλα VIMSEN και δράσεις διάχυσης, προτυποποίησης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Δημιουργία βάσης δεδομένων ανοικτής πρόσβασης σχετικά με προφίλ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια αξιοποίησης από τη ερευνητική κοινότητα για ερευνητικούς σκοπούς • Διάχυση και διαρκή επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου σε στοχευμένες ομάδες και φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:24-06-2016
Λήξη:08-07-2016
Π436_24-06-2016_ΨΡΖΝ46941Δ-Υ6Χ.pdf