Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: koutsop@cti.gr

Τηλ.: 210 3350878


Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π25_18-01-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ: • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου: • Κατασκευή ψηφιακών μακετών σχολικών βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο ψηφιακό προεκτυπωτικό υλικό και προσαρμογή του ψηφιακού υλικού σε μεγαλύτερες γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με αμβλυωπία. • Έλεγχος αντιπαραβολής πρωτογενούς ψηφιακού υλικού (προσαρμοσμένη ψηφιακή μακέτα ή αρχείο .epub) καθώς έλεγχος εμφάνισης και λειτουργίας e-book, εντοπισμός αποκλίσεων, επισήμανση διορθώσεων, τελικό στάδιο ελέγχου και έγκριση υλικού.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:19-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π25_18-01-2017_ΩΞΔΡ46941Δ-ΦΞΜ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π24_18-01-2017)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α)1 SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ-ΜΕΛOΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Β)1 MHXANIKO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Γ)1 MHXANIKO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Δ)1 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου: «Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:19-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π24_18-01-2017_ΩΧΖΠ46941Δ-ΙΞΠ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π23_18-01-2017)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α)ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου: «Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:19-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π23-18-01-2017_ΨΝΨΞ46941Δ-Ξ73.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π22_18-01-2017)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΔΡΑΣΗΣ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΔΡΑΣΗΣ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Β) ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000082
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Έναρξη:19-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π22_18-01-2017_Ψ5Ρ646941Δ-ΙΕΦ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π21_18-01-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17 που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου: • Επέκταση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση της δικτυακής πλατφόρμας backoffice της Διεύθυνσης Εκδόσεων, η οποία αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης και εποπτείας των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας των σχολικών βιβλίων (Μητρώο Βιβλίων, Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Διαχείριση Παραγγελιών Σχολικών Βιβλίων κ.ά.). • Επέκταση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση των ιστότοπων και των διαδικτυακών εφαρμογών της Διεύθυνσης Εκδόσεων οι οποίες διαχειρίζονται την επικοινωνία της Διεύθυνσης με τους φορείς που εμπλέκονται στο κύκλωμα έκδοσης και διανομής των σχολικών βιβλίων (ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης σχολικών βιβλίων, ιστότοποι εξυπηρέτησης Σχολείων Εσωτερικού και Εξωτερικού κ.ά.).
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:19-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π21_18-01-2017_6ΥΛΑ46941Δ-ΗΙΗ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π20_18-01-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP KAI WMS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΚΑΙ WMS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου: - Διαχείριση λειτουργίας παράδοσης και παραλαβής βιβλίων από τους αναδόχους εκτύπωσης – βιβλιοδεσίας, εισαγωγή στοιχείων στο κεντρικό εμπορολογιστικό (Εnterprise Resource Planning - ΕRP) σύστημα, εκτέλεση εντολών μεταφοράς στοιχείων από το ERP στο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System – WMS), έκδοση σχετικών παραστατικών από το ERP. - Διαχείριση λειτουργιών παραλαβής χάρτου από τους προμηθευτές χάρτου, και παράδοσης χάρτου στους αναδόχους εκτύπωσης, καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων στο ERP και έκδοση σχετικών παραστατικών. - Διαχείριση λειτουργίας εκτέλεσης παραγγελιών συσκευασίας ανά βαθμίδα βιβλίων, έλεγχος παραγγελιών στο ERP, μεταφορά των παραγγελιών στο WMS προς εκτέλεση, διαχείριση επιστροφών, έκδοση σχετικών παραστατικών.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:18-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π20_18-01-2017_9ΞΖ746941Δ-ΗΒΔ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π19_18-01-2017)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕ19 – ΠΕ20 (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Υ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4: ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) B) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕ19 – ΠΕ20 (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Υ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.
Διεύθυνση:Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Έναρξη:18-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π19_18-01-2017_6ΤΨ946941Δ-093.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π18_18-01-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «Virtual Learning Environment to coach interviewees»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «Virtual Learning Environment to coach interviewees»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Virtual Learning Environment to coach interviewees» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuP 14–20/ERASMUS/KEY ACTION 2 – COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES – Grant Agreement Number: 2016-1-CY01-KA204- 017314) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: • Συμμετοχή στην Ανάλυση Αναγκών των συνεντευξιαζόμενων σε σχέση με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (ΙΟ1) • Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας της διαδικασία συνέντευξης VeLoCiTy (ΙΟ2) • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση του VeLoCiTy virtual learning environment (ΙΟ3)
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:18-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π18_18-01-2017_ΩΖΜ046941Δ-ΥΨΝ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π17_18-01-2017)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) B) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS», με κωδικό Συμβολαίου PGI00029, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERDF) με ποσοστό 85% και Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15% στo πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Europe.
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:18-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π17_18-01-2017_Ω7ΦΧ46941Δ-76Π.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π16_18-01-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ MIA (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: IoT Lab
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επεκτάσεων στο έργο Iotlab - IotLab Extension» που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ (Π706/30.09.2016) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν στον σχεδιασμό της εφαρμογής πληθοπορισμού (Crowdsourcing) για έξυπνες κινητές συσκευές και τη μελέτη συστήματος που θα μπορεί να αναπαριστά τους πόρους και να δημιουργεί σενάρια. (έως μία σύμβαση)
Διεύθυνση:ΕΜ1 - Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
Έναρξη:18-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π16_18-01-2017_ΨΥΣΒ46941Δ-ΙΨ1.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π15_18-01-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ABC4Trust (Grant Agreement No 257782)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: ΑBC4Trust Pilot Extention που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου: • Λειτουργία και διαχείριση πιλοτικής εφαρμογής για την διαχείριση ηλεκτρονικών ανώνυμων πιστοποιητικών για την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των χρηστών. • Προώθηση και προβολή των αποτελεσμάτων από την λειτουργία της πιλοτικής εφαρμογής ανώνυμων πιστοποιητικών για την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των χρηστών • Yποστήριξη με διαρκή αναζήτηση νέων τεχνικών και αποτελεσμάτων στον χώρο των ηλεκτρονικών ανώνυμων πιστοποιητικών και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση ή διόρθωση των κρυπταλγορίθμων και κρυπτοσυσκευών που εφαρμοζονται στην πιλοτική εφαρμογή • Διάχυση της χρήσης των τεχνολογιών ανώνυμων πιστοποιητικών σε πραγματικά σενάρια ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Διεύθυνση:Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Έναρξη:18-01-2017
Λήξη:02-02-2017
Π15_18-01-2017_6Ν7Μ46941Δ-Ν26.pdf