Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: koutsop@cti.gr

Τηλ.: 2610 960383


Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π652_23-09-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΦYΣΙΚΟΥΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΦΥΣΙΚΟΥΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-αριθμός συμβάσεων έως 2) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου: «Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:23-09-2016
Λήξη:07-10-2016
Π652_23-09-2016_7Ι7146941Δ-6ΜΟ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π651_23-09-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-αριθμός συμβάσεων έως 2) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου: «Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:23-09-2016
Λήξη:07-10-2016
Π651_23-09-2016_7ΘΟΗ46941Δ-ΘΞΔ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π647_23-09-2016)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ – ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ / ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ (2)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ / ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟYΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ / ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΟΡΘΩΤΗ / ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία» που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: • Έλεγχος αντιπαραβολής του πρωτογενούς ψηφιακού υλικού που παραλαμβάνεται από την ομάδα παραγωγής (προσαρμοσμένη ψηφιακή μακέτα ή αρχείο .epub) καθώς και από άλλες πηγές (πχ. OCR) σε σχέση με το πρωτότυπο (έντυπο) βιβλίο. • Εντοπισμός αποκλίσεων, επισήμανση διορθώσεων, τελικό στάδιο ελέγχου και έγκριση υλικού. • Έλεγχος εμφάνισης και λειτουργίας υλικού e-book μετά την ενσωμάτωσή του σε φορητές συσκευές τύπου e-book reader και tablet καθώς και σε PC. • Εντοπισμός αστοχιών, προσδιορισμός επιμέρους δομικών στοιχείων για μετα-επεξεργασία, τελικός ποιοτικός έλεγχος και έγκριση δημοσίευσης υλικού.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:23-09-2016
Λήξη:07-10-2016
Π647_23-09-2016_72ΘΘ46941Δ-ΜΦ1.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π634_20-09-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000082
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Έναρξη:20-09-2016
Λήξη:04-10-2016
Π634_20-09-2016_7ΓΛΛ46941Δ-3ΑΔ.pdf