Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: koutsop@cti.gr

Τηλ.: 2610 960383


Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π540_29-07-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ : Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) B) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS», με κωδικό Συμβολαίου PGI00029, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERDF) με ποσοστό 85% και Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15% στo πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Europe.
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:29-07-2016
Λήξη:12-08-2016
Π540_29-07-2016_ΩΑ0546941Δ-ΦΙΩ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π538_27-07-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε."
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε."
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: A) ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) B) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.
Διεύθυνση:Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Έναρξη:28-07-2016
Λήξη:11-08-2016
Π538_27-07-2016_6Δ0Β46941Δ-0ΜΗ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π534_27-07-2016)
Ειδικότητες:K1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 1)
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: GAIA - Green Awareness in Action
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Πράσινη Ευαισθητοποίηση στην Πράξη (GAIA - Green Awareness in Action) » που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 – Grant Agreement No. 696029 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: • ΠΕ5 Προώθηση αποτελεσμάτων (WP5 Dissemination and Exploitation): Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στις ομάδες χρηστών που σχετίζονται με αυτό • ΠΕ6 Διαχείριση (WP6 Management): δραστηριότητες διαχείρισης του έργου • ΠΕ7 Ηθική (WP7 Ethics): δραστηριότητες σχετικές με προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας
Διεύθυνση:ΕΜ1 - Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
Έναρξη:27-07-2016
Λήξη:10-08-2016
Π534_27-07-2016_6ΤΥΥ46941Δ-ΥΙ7.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π533_27-07-2016)
Ειδικότητες:Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, E-PORTFOLIOS & ΤΠΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 3)
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, E-PORTFOLIOS & ΤΠΕ Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Erasmus Plus, Assessment of Transversal Skills 2020 http://ats2020.eu/ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ : Schools, Prospective Initiatives, Programme Coordination Grant Agreement Number 2014 - 3647 / 001 - 001) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου: 1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον σχεδιασμό και την Υλοποίηση Πιλοτικού προγράμματος εκτίμησης κομβικών δεξιοτήτων, σε 15 ελληνικά σχολεία. 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για το πλαίσιο κομβικών δεξιοτήτων, και ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ePortfolios του προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης εκπαιδευτών όλων των χωρών, του προγράμματος εκπαίδευσης και υποστήριξης Ελλήνων εκπαιδευτικών των τάξεων εφαρμογής και των εργαλείων, των δραστηριοτήτων κομβικών δεξιοτήτων καθώς και του πλαισίου εκτίμησης αποτελεσμάτων. 3. Συμμετοχή σε επιμέρους ομάδες εργασιών του συνολικού έργου, σε επιμέρους δράσεις συνεργασίας με τους λοιπούς εταίρους καθώς και στον συνολικό συντονισμό του έργου. Οι παραπάνω εργασίες αφορούν στο σύνολο των πακέτων εργασίας του έργου στα οποία συμμετέχει το ΙΤΥΕ, με προτεραιότητα στις εργασίες των ακόλουθων πακέτων: WP4 (Implementation), WP3 (Teacher Professional Development), WP1 (Assessment Frameworks) και WP5 (Evaluation).
Διεύθυνση:Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Έναρξη:27-07-2016
Λήξη:10-08-2016
Π533_27-07-2016_6Υ7046941Δ-ΧΧ0.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π513_20-07-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Υ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε."
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Υ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Αθήνα-Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε."
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: A) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Υ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ B) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Υ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.
Διεύθυνση:Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Έναρξη:20-07-2016
Λήξη:03-08-2016
Π513_20-07-2016_ΩΚΦΦ46941Δ-ΛΚΠ.pdf