Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: koutsop@cti.gr

Τηλ.: 210 3350878


Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π155_17-02-2017)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ22_VOUCHER_" Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής"
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ22_VOUCHER_" Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής"
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ22_VOUCHER_" Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής"
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ22_VOUCHER_" Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής"
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: ΑΝΑΔ22_VOUCHER_" Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής"
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Γ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Ε) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσαρμογή και Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002002, ΣΑ Ε3341.
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:17-02-2017
Λήξη:03-03-2017
Π155_17-02-2017_7ΦΕΛ46941Δ-4ΩΩ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π154_16-02-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: COMBATING DIGITAL EXCLUSION: CHILDREN EDUCATE DIGITALLY ILLITERATE ADULTS IN SAFE AND CREATIVE WEB ''EduWeb''
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «COMBATING DIGITAL EXCLUSION: CHILDREN EDUCATE DIGITALLY ILLITERATE ADULTS IN SAFE AND CREATIVE WEB» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2)-(Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023649). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας: Ο2 – Ανάλυση των απαιτήσεων των παιδαγωγικών εργαλείων (π.χ. περιβάλλον e-learning παιδαγωγικό υλικό) για την εκπαίδευση των ενηλίκων στη χρήση του Ίντερνετ. • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των εξειδικευμένων παιδαγωγικών εργαλείων, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αναλυθούν τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον e-learning και η δικτυακή πύλη. Ο4 – Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος. • Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου.
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:16-02-2017
Λήξη:02-03-2017
Π154_16-02-2017_6ΚΓ146941Δ-ΤΣ6.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π153_16-02-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: "Networked European School Web Radio (NEStOR)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ 1) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Networked European School Web Radio (NEStOR)» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2). (Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023575). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ): ΠΕ3 – Web Radio Portal, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Activity O3/A3, Task 1. Υποστήριξη και διαχείριση των εξυπηρετητών streaming του ήχου. ΠΕ5 – Evaluation of Web Portal & Radio, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Activity O5/A2, Task 3. Προετοιμασία τελικής αναφοράς εφαρμογής του NEStOR στα σχολεία.
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:16-02-2017
Λήξη:02-03-2017
Π153_16-02-2017_7ΖΑΡ46941Δ-Η1Θ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π152_16-02-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ: • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου: • Έλεγχος αντιπαραβολής πρωτογενούς ψηφιακού υλικού (προσαρμοσμένη ψηφιακή μακέτα ή αρχείο .epub) καθώς έλεγχος εμφάνισης και λειτουργίας e-book, εντοπισμός αποκλίσεων, επισήμανση διορθώσεων, τελικό στάδιο ελέγχου και έγκριση υλικού.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:16-02-2017
Λήξη:02-03-2017
Π152_16-02-2017_ΩΖΜΤ46941Δ-8Υ1.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π147_15-02-2017)
Ειδικότητες:Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Υποστήριξη των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ MIA (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Υποστήριξη των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Υποστήριξη των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: I.Υποστήριξης της αρχιτεκτονικής ΕΛ/ΛΑΚ ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σταΣΕΠΕΗΥ II.Υποστήριξης των υπαρχόντων ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Έναρξη:15-02-2017
Λήξη:01-03-2017
Π147_15-02-2017_6ΚΖΝ46941Δ-ΗΟΘ.pdf