Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: koutsop@cti.gr

Τηλ.: 2610 960383


Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π360_24-05-2016)
Ειδικότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΝΕΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2) Β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000082
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Έναρξη:24-05-2016
Λήξη:08-06-2016
Π360_24-05-2016_7ΡΚ046941Δ-ΝΝ7.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π336_19-05-2016)
Ειδικότητες:Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ WEB DEVELOPMENT ΚΑΙ USER INTERFACE (κωδικός αναφοράς K1 - αριθμός συμβάσεων έως 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ2 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (κωδικός αναφοράς K2 – αριθμός συμβάσεων έως 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κ3 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ OIKONOMIKOΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (κωδικός αναφοράς K3 – αριθμός συμβάσεων έως 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: 1) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ WEB DEVELOPMENT ΚΑΙ USER INTERFACE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) 2) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) 3) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3) Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020 – Grant Agreement No. 710583. το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: • Ανάπτυξη απαιτήσεων διεπαφής χρήστη περιβάλλοντος εξομοίωσης των εργαλείων υλικού σε κινητές συσκευές. • Ανάπτυξη διασυνδέσεων συστατικών λογισμικού για τη διαλειτουργία έξυπνων αντικειμένων. • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφής χρήστη των συστατικών της πλατφόρμας λογισμικού για την υποστήριξη των Κοινοτήτων Πρακτικής στις τεχνολογίες UMI. • Τεχνική υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων. • Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων έργου. • Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου. • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του έργου. • Οικονομική διαχείριση και υποστήριξη διαδικασιών εκκαθάρισης και αποπληρωμής των δαπανών του έργου και σχεδιασμός, διενέργεια και υποστήριξη διαδικασιών ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς αναδόχους και εξωτερικούς συνεργάτες. • Διαχείριση και συντονισμός των εταίρων, των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων. • Τεχνική υποστήριξη των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών. • Διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων του έργου. • Τεχνικός συντονισμός του έργου για την εξασφάλιση της υιοθέτησης κοινής μεθοδολογίας από όλους τους εταίρους. • Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλα έργα ενδιαφέροντος. • Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου. • Τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης του έργου και των διαδικασιών εκκαθάρισης και αποπληρωμής των δαπανών αυτού. • Τεχνική υποστήριξη των ενεργειών οικονομικοτεχνικής διαχείρισης για τη σύναψη συμβάσεων και την εκκαθάριση των αμοιβών των εταίρων, των συνεργαζόμενων φορέων και φυσικών προσώπων καθώς και υποστήριξη διαδικασιών ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς αναδόχους και εξωτερικούς συνεργάτες. • Τεχνική υποστήριξη ελέγχου εργαλείων υλικού για την υποστήριξη των Κοινοτήτων Πρακτικής. • Τεχνική υποστήριξη δράσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. • Τεχνική υποστήριξη δράσεων αξιολόγησης. • Συμμετοχή στη δημιουργία υλικού και υποστηρικτικών ενεργειών για δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων σε πληθυσμούς στόχους (π.χ. ημερίδες). • Οργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης για την ανάδειξη του έργου σε σχετικά συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις καθώς και παραγωγή ηλεκτρονικού/ψηφιακού υλικού. • Επικοινωνία με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Διεύθυνση:ΕΜ3 - Δυναμικά Συστήματα Περιρρέουσας Νοημοσύνης
Έναρξη:19-05-2016
Λήξη:02-06-2016
Π336_19-05-2016_6ΣΓΒ46941Δ-ΚΚΥ.pdf